Niečo o mne

Nočné sny si nepamätám, avšak tie denné si plním. Verím, že s rozumom a optimizmom, môžem ísť kamkoľvek. Veľmi inšpirujúco na mňa pôsobí príroda, umenie, všetko exotické a orientálne. Vyštudoval som jednoodborovú psychológiu, ktorá sa mi stala závislosťou a zároveň koníčkom. Praktické skúsenosti som mal možnosť získať v rôznych zariadeniach – napr. Psychiatrická klinika FN v Nitre a Trenčíne, Krízové centrum Pálkovo centrum v Liptovskom Mikuláši, Krízové centrum Slniečko v Nitre, resp. Krízové centrum DÚHA v Bratislave, Úsmev n. o. v Nových Zámkoch a Detský domov v Trnave. Absolvoval som tiež ďalšie vzdelávanie a kurzy – napr. Muzikoterapia, Muzikofiletika, Socioterapia, Práca so snami v psychoterapii, Relaxačné techniky (Autogénny tréning I. a II. stupeň a Jacobsonova progresívna svalová relaxácia), Hypnóza, Holotropné dýchanie, Vzťahová väzba a psychotraumatizácia a Lüscherov farebný test, Biology and Behavior in Psychology, Basics of Rhytm (ALISON, Ireland). Som certifikovaným lektorom programu PRIDE – Parent Resources Information Development Education. Mám úspešne absolvovaný dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Integrovanej psychoterapii/Knobloch pod záštitou INCIP v Kroměříži (ČR) – certifikovaný stupeň terapeut. Aktívne sa zúčastňujem viacerých významných odborných a vedeckých konferencií a kongresov doma aj v zahraničí.

Vzdelanie

2017 – Katolícka Univerzita v Ružomberku – psychológia (PhDr.)
2013 – 2016 Trnavská Univerzita – pedagogika (PhD.)
2011 – 2013 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – klinická a poradenská psychológia (Mgr.).
2008 – 2011 Katolícka Univerzita v Ružomberku – psychológia (Bc.).

Voľný čas: Venujem sa hlavne hudbe (v minulosti aj aktívne – koncertne). Ďalej, milujem šport – aktívne hokejbal, v minulosti tiež futbal, hokej, rekreačne tenis a turistika. Neviem si predstaviť deň bez knihy, dobrej kávy a hudby 🙂

Motto: „Cogito ergo sum!“ „Dum Spiro Spero!“ & “Život je krátky na to, aby sme pili nekvalitnú kávu”

Publikačná činnosť (vybrané tituly):

 • KUSÝ, P. & LUKAŠČÍKOVÁ VANÍKOVÁ, M. 2011. Zdanlivo nespojiteľné. 1. vyd. Zlín: Tigris. 2011. 97 s. ISBN 978-80-86062-35-8
 • BÁTORYOVÁ, D. & KUSÝ, P. 2012. Využitie muzikoterapie pri práci s deťmi. In: Evropské pedagogické fórum 2012. Hradec Králové: Magnanimitas. 2012. s. 261 – 267. ISBN 978-80-905243-2-3
 • HUŠTATY, M. & KUSÝ, P. 2012. Vybrané programy drogovej prevencie vo svete. In: GAJDOŠOVÁ, E. (Ed.). 2012. Školský psychológ pre 21. storočie. 1. vyd. Bratislava: Fakulta psychológie na Paneurópskej vysokej škole, 2012. S. 209-212. ISBN 978-80-89453-03-0
 • KUSÝ, P. 2013. Využitie muzikoterapie v rámci Integrovanej psychoterapie. In: Arteterapie. Vol. 31. s. 77-84. 2013. ISSN 1214-4460.
 • KUSÝ, P. & BÁTORYOVÁ, D. 2013. Potreba psychohygieny v pedagogických profesiách. In: KURINCOVÁ, V; SEIDLER, P; FENYVESIOVÁ, L. (Eds.). Výzvy a inšpirácie v pedagogických vedách: Zborník príspevkov z X. medzinárodnej konferencie doktorandov. 2013. Vol. 10. No. 1. pp. 198-204. ISBN 978-80-558-0534-4
 • KUSÝ, P. & BÁTORYOVÁ, D. 2013. Nebezpečenstvo nelátkových závislostí v 21. storočí. In: E – mental: elektronický časopis o mentálnom zdraví. 1 (1). pp. 8-12. ISSN 1339-4614
 • KUSÝ, P & TABAČKOVÁ, K. 2014. Hudobné vzdelanie vo vzťahu k tvorivému potenciálu vysokoškolských študentov. In ROŠKOVÁ, E. (Ed.). Psychologica XLII. Bratislava: Psychoprof, s. 303-311. ISBN 978-80-89322-16-9
 • FÚSKOVÁ, J; KUSÝ, P; MITERKOVÁ, L. & VAŠKO, L. 2014. Konštrukcia pojmu rodina a jej hodnota u detí v náhradnej starostlivosti. In HUBÁLEK, T. (Ed.). Sborník z III. medzinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti spoločenských věd. Praha: WoltersKluwer, 2014. s. 394 – 401. ISBN 978-80-7478-645-7
 • SÁDOVSKÁ, A., BRESTOVANSKÝ, M; PODMANICKÝ, I; GAJDOŠÍKOVÁ ZELEIOVÁ, J. & KUSÝ, P; 2014. Prosocialbehaviour and prosocialorientation on 11-12-years-old pupils in Slovakia. In SGEM 2014: Education and educational research, pp. 719-25. ISBN 978-619-7105-24-7
 • TABAČKOVÁ, K. & KUSÝ, P. 2014.  Rozvíjanie hudobnej tvorivosti u detí. In Naša škola. 2013/2014, Roč. 17, č. 5-6. pp. 16-22. ISSN 1335-2733
 • KUSÝ, P. & VOZAFOVÁ, L. 2014. Splnený sen. Bratislava: Richard Lunter – Kicom, 75 s. ISBN 978-80-971758-5-6
 • KUSÝ, P. 2015. Interpersonal behavior and music preferences of older school age children. McGREEVY, M. & RITA, R. 2015. CER Comparative European Research 2015. pp. 186 – 189. ISBN 978-0-9928772-6-2
 • KUSÝ, P. 2015. Hudba ako nástroj zvyšovania kvality života u detí. ADAMÍK ŠIMEGOVÁ, M; BIZOVÁ, N; BRESTOVANSKÝ, M. Školská psychológia a kvalita života v edukácii. 2015. Trnava: Universitas Tyrnaviensis. 294 – 303. ISBN 978-80-8082-837-0
 • KUSÝ, P. 2015. Hudobné preferencie vo vzťahu k interpersonálnym tendenciám detí staršieho školského veku. BOZOGÁŇOVÁ, M; KOPANIČÁKOVÁ, M; VÝROST, J. Sociálne procesy a osobnosť 2014: Človek a spoločnosť. 17 (1). 275-286. ISBN 978-80-89524-18-1
 • KUSÝ, P. 2015. Interpersonálna teória hudby a hudobná mediácia u detí. In KRAJČÍ, P. & PRIESTEROVÁ, K. 2015. Dimenzia muzikoterapie v praxi, výskume a edukácii. Bratislava: IRIS, pp. 166-172. ISBN 978-80-89726-32-5
 • BRESTOVANSKÝ, M; SÁDOVSKÁ, A; KUSÝ, P. & PODMANICKÝ, I. 2015. Charakteristiky hodnotenia a sebahodnotenia prosociálneho správania u žiakov piatych a šiestych ročníkov vybraných základných škôl. Studia Paedagogica. Vol. 20, no. 1. pp. 67-83. ISSN 1803-7437
 • BRESTOVANSKÝ, M., KUSÝ, P. & ADAMKOVIČ, M. 2016. Faktorová analýza testu prosociálneho morálneho uvažovania u 11-12 ročných žiakov základných škôl. Československá psychologie. 60 (5), pp. 455-467. ISSN 0009-062X
 • KUSÝ, P. & GAJDOŠÍKOVÁ ZELEIOVÁ, J. 2016. Hudobná mediácia interpersonálnych vzorcov správania u detí. In Hudba a hudobné aktivity na podporu rozvoja osobnosti a kreativity u detí. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. pp. 68-82, ISBN 978-80-8075-748-9
 • GAJDOŠÍKOVÁ ZELEIOVÁ, J. & KUSÝ, P. 2016. Interpersonal behavior patterns of children. In SGEM 2016. Sofia: STEF92 Technology, pp. 529-536. ISBN 978-619-7105-72-8
 • KUSÝ, P. 2016. Človek vo vzťahu k hudbe a hudba vo vzťahu k duši. In ALUMNI – Conference of Graduates. Ružomberok: VERBUM, pp. 99 – 109, ISBN 978-80-561-0335-7
 • KUSÝ, P. Pokus o rámcovanie hudobného vkusu v ontogenéze. Scientia et eruditio. 1(2), 2017, ISSN 2585­8556. s. 28-39.
 • KUSÝ, P. 2017. Signifikantní druhí v živote dospievajúcich v detskom domove. KANOVSKÁ HALAMOVÁ, J. 2017. Komunitná psychológia na Slovensku 2017. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, s. 104 – 119. ISBN 978-80-223-4418-0
 • KUSÝ, P. & KNOBLOCH, F. 2017. Práca so snami z pohľadu integrovanej psychoterapie. Psychoterapie. 11 (3). pp. 230 – 241. ISSN 1802 – 3983
 • KÚSÝ, P. 2018. Interpersonálna teória hudby: teoretické východiská, výskumné rezultáty a možnosti aplikácie. Trnava: TYPI UNIVERSITAS TYRNAVIENSIS, 79 s. ISBN 978-80-568-0125-3
 • FÚSKOVÁ, J., KUSÝ, P. & VAŠKO, L. 2018. Percepcia rodiny u adolescentov a mladých dospelých v náhradnej starostlivosti. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. 52 (1). pp. 36 – 49. ISSN 0555 – 5574
 • KUSÝ, P. 2018. Čo v hudbe nás (ne)priťahuje. In HOLDOŠ, J., LAJČIAKOVÁ, P. & ĎURKA, R. (Eds.). ALUMNI – Conference of Graduates 2017. Ružomberok: VERBUM. pp. 41 – 48. ISBN 978-80-561-0526-9
 • KUSÝ, P. 2018. Interpersonálne správanie a hudobný vkus v kontexte prosociálnosti v detskom veku. In HRČOVÁ, J., KOVÁČOVÁ, B. & MAGOVÁ, M. (Eds.). Expresívne terapie vo vedách o človeku 2018. Ružomberok: VERBUM, pp. 17 – 27. ISBN 978-80-561-0563-4
 • SÁDOVSKÁ, A. & KUSÝ, P. 2018. Pupils’ prosociality and its relations to their meaning of life and teacher’s interaction style. Forum Pedagogiczne. 2. 2018. pp. 193 – 209. ISSN (Online): 2449-7142
 • KUSÝ, P. 2018. Využitie progresívnej svalovej relaxácie pri práci s poruchami spánku a zvládaním tenzie. E-mental: elektronický časopis o mentálnom zdraví. 5 (2). 2018, pp. 16-27. ISSN 1339-4614
 • SÁDOVSKÁ, A. & KUSÝ, P. 2019. Vzťah interakčného štýlu učiteľa a seba-vnímanej životnej zmysluplnosti v kontexte prosociálnosti. Československá psychologie. LXIII (4). 2019, pp. 476 – 490. ISSN 0009-062X
 • VESELSKÁ, K. & KUSÝ, P. 2019. Socioterapeut ako sociálny pedagóg v rezorte školstva. Scientia et Eruditio, 3 (2), 2019. pp. 67-73, ISSN 2585‑8556
 • KUSÝ, P. 2019. The possibilities of music therapy in the context of Integrated psychotherapy / Knobloch. Revista de Investigacion en Musicoterapia. 3, 148 – 155. ISSN 2530 – 8149

 

 • KUSÝ, P. 2019. Pedagogicko-psychologická diagnostika. Trnava: PdF TU, 105 s. ISBN 978-80 – 568 – 0189 – 5
 • KUSÝ, P. 2019. Keď je dieťa až na druhom mieste. Socioterapia a psychoterapia. 7 (1). 2019, pp. 4-5. ISSN 1331-7138
 • KUSÝ, P. 2019. Quo vadis muzikoterapia a muzikofiletika na Slovensku? Psychiatria-Psychoterapia-Psychosomatika. 26(4). 2019, pp. 19-23. ISSN 1338-7030
 • KUSÁ, D. & KUSÝ, P. 2019. Záujmový orientačný profil a miera sebahodnotenia žiakov pri prvej smerovej voľbe. E-mental: elektronický časopis o mentálnom zdraví. 7(2). s. 6-27, ISSN 1339-4614 
 • KUSÝ, P. & PAVLOVIČ, I. 2020. Raná vzťahová skúsenosť ako dôležitý faktor interpersonálneho správania.  In: SVETOVÝ DEŇ SOCIÁLNEJ PRÁCE VI. Podpora dôležitosti medzilľudských vzt¹ahov. Sládkovičovo: Vysoká škola Danubius, s. 60 – 70, ISBN 978 – 80 – 8167 – 075 – 6
 • VESELSKÁ, K. & KUSÝ, P. 2020. Možnosti využitia socioterapie sociálnym pedagógom v školskom zariadení. Journal Socioterapie. 1, 2020. pp. 24 – 33, ISSN 2453-7543 
 • KUSÝ, P. 2021. Pedagogicko-psychologická diagnostika v edukačnej praxi. Trnava: PdF TU, 155 s. ISBN 978-80-568-0208 
 • KUSÝ, P. 2022. Coping strategies of future teachers and educators. In: INTED 2022. Valencia: IATED, 2022.  ISBN 978-84-09-37758-9, pp. 8512-8519
 • KUSÝ, P. 2022. Musical biography of Slovak teachers and educators. In: EDULEARN 2022. Valencia: IATED, 2022. ISBN 978-84-09-42484-9, pp. 5255-5263. 
 • KUSÝ, P. 2022. The use of music therapy and music philetics in Slovak kindergartens. In: ICERI 2022. Seville: IATED, 2022. ISBN 978-84-09-45476-1, pp. 3062-3070. 
 • KUSÝ, P. & ŠUHAJDOVÁ, I. 2022. Interpersonal musical perception of younger schoolage children. In: ICERI 2022. Seville: IATED, 2022. ISBN 978-84-09-45476-1, pp. 3040-3050. 
 • BRESTOVANSKÝ, M., SÁDOVSKÁ, A., KUSÝ, P., MARTINCOVÁ, R. & PODMANICKÝ, I. 2022. Development of Prosocial Moral Reasoning in Young Adolescents and Its Relation to Prosocial Behavior and Meaningfulness of Life: Longitudinal Study. Studia Psychologica. Vol. 64, No. 3, 2022, pp. 295-312. ISSN 2585-8815 (online)