Niečo o mne

Nočné sny si nepamätám, avšak tie denné si plním. Verím, že s rozumom a optimizmom, môžem ísť kamkoľvek. Veľmi inšpirujúco na mňa pôsobí príroda, umenie, všetko exotické a orientálne. Vyštudoval som jednoodborovú psychológiu, ktorá sa mi stala závislosťou a zároveň koníčkom. Praktické skúsenosti som mal možnosť získať v rôznych zariadeniach – napr. Psychiatrická klinika FN v Nitre a Trenčíne, Krízové centrum Pálkovo centrum v Liptovskom Mikuláši, Krízové centrum Slniečko v Nitre, resp. Krízové centrum DÚHA v Bratislave, Úsmev n. o. v Nových Zámkoch a Detský domov v Trnave. Absolvoval som tiež ďalšie vzdelávanie a kurzy – napr. Muzikoterapia, Socioterapia, Práca so snami v psychoterapii, Relaxačné techniky (Autogénny tréning a Jacobsonova progresívna svalová relaxácia), Hypnóza, Holotropné dýchanie, Vzťahová väzba a psychotraumatizácia a Lüscherov farebný test, Biology and Behavior in Psychology (ALISON, Ireland). Mám úspešne absolvovaný dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Integrovanej psychoterapii/Knobloch pod záštitou INCIP v Kroměříži (ČR) – certifikovaný stupeň terapeut. Aktívne sa zúčastňujem viacerých významných odborných a vedeckých konferencií a kongresov doma aj v zahraničí.

Vzdelanie

2017 – Katolícka Univerzita v Ružomberku – psychológia (PhDr.)
2013 – 2016 Trnavská Univerzita – pedagogika (PhD.)
2011 – 2013 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – klinická a poradenská psychológia (Mgr.).
2008 – 2011 Katolícka Univerzita v Ružomberku – psychológia (Bc.).

Voľný čas: Venujem sa hlavne hudbe (v minulosti aj aktívne – koncertne). Ďalej, milujem šport – aktívne hokejbal, v minulosti tiež futbal, hokej, rekreačne tenis a turistika. Neviem si predstaviť deň bez knihy, dobrej kávy a hudby 🙂

Motto: „Cogito ergo sum!“ „Dum Spiro Spero!“ & “Život je krátky na to, aby sme pili nekvalitnú kávu”

Publikačná činnosť (vybrané tituly):

 • KUSÝ, P. & LUKAŠČÍKOVÁ VANÍKOVÁ, M. 2011. Zdanlivo nespojiteľné. 1. vyd. Zlín: Tigris. 2011. 97 s. ISBN 978-80-86062-35-8
 • BÁTORYOVÁ, D. & KUSÝ, P. 2012. Využitie muzikoterapie pri práci s deťmi. In: Evropské pedagogické fórum 2012. Hradec Králové: Magnanimitas. 2012. s. 261 – 267. ISBN 978-80-905243-2-3
 • HUŠTATY, M. & KUSÝ, P. 2012. Vybrané programy drogovej prevencie vo svete. In: GAJDOŠOVÁ, E. (Ed.). 2012. Školský psychológ pre 21. storočie. 1. vyd. Bratislava: Fakulta psychológie na Paneurópskej vysokej škole, 2012. S. 209-212. ISBN 978-80-89453-03-0
 • KUSÝ, P. 2013. Využitie muzikoterapie v rámci Integrovanej psychoterapie. In: Arteterapie. Vol. 31. s. 77-84. 2013. ISSN 1214-4460.
 • KUSÝ, P. & BÁTORYOVÁ, D. 2013. Potreba psychohygieny v pedagogických profesiách. In: KURINCOVÁ, V; SEIDLER, P; FENYVESIOVÁ, L. (Eds.). Výzvy a inšpirácie v pedagogických vedách: Zborník príspevkov z X. medzinárodnej konferencie doktorandov. 2013. Vol. 10. No. 1. pp. 198-204. ISBN 978-80-558-0534-4
 • KUSÝ, P. & BÁTORYOVÁ, D. 2013. Nebezpečenstvo nelátkových závislostí v 21. storočí. In: E – mental: elektronický časopis o mentálnom zdraví. 1 (1). pp. 8-12. ISSN 1339-4614
 • KUSÝ, P & TABAČKOVÁ, K. 2014. Hudobné vzdelanie vo vzťahu k tvorivému potenciálu vysokoškolských študentov. In ROŠKOVÁ, E. (Ed.). Psychologica XLII. Bratislava: Psychoprof, s. 303-311. ISBN 978-80-89322-16-9
 • FÚSKOVÁ, J; KUSÝ, P; MITERKOVÁ, L. & VAŠKO, L. 2014. Konštrukcia pojmu rodina a jej hodnota u detí v náhradnej starostlivosti. In HUBÁLEK, T. (Ed.). Sborník z III. medzinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti spoločenských věd. Praha: WoltersKluwer, 2014. s. 394 – 401. ISBN 978-80-7478-645-7
 • SÁDOVSKÁ, A., BRESTOVANSKÝ, M; PODMANICKÝ, I; GAJDOŠÍKOVÁ ZELEIOVÁ, J. & KUSÝ, P; 2014. Prosocialbehaviour and prosocialorientation on 11-12-years-old pupils in Slovakia. In SGEM 2014: Education and educational research, pp. 719-25. ISBN 978-619-7105-24-7
 • TABAČKOVÁ, K. & KUSÝ, P. 2014.  Rozvíjanie hudobnej tvorivosti u detí. In Naša škola. 2013/2014, Roč. 17, č. 5-6. pp. 16-22. ISSN 1335-2733
 • KUSÝ, P. & VOZAFOVÁ, L. 2014. Splnený sen. Bratislava: Richard Lunter – Kicom, 75 s. ISBN 978-80-971758-5-6
 • KUSÝ, P. 2015. Interpersonal behavior and music preferences of older school age children. McGREEVY, M. & RITA, R. 2015. CER Comparative European Research 2015. pp. 186 – 189. ISBN 978-0-9928772-6-2
 • KUSÝ, P. 2015. Hudba ako nástroj zvyšovania kvality života u detí. ADAMÍK ŠIMEGOVÁ, M; BIZOVÁ, N; BRESTOVANSKÝ, M. Školská psychológia a kvalita života v edukácii. 2015. Trnava: Universitas Tyrnaviensis. 294 – 303. ISBN 978-80-8082-837-0
 • KUSÝ, P. 2015. Hudobné preferencie vo vzťahu k interpersonálnym tendenciám detí staršieho školského veku. BOZOGÁŇOVÁ, M; KOPANIČÁKOVÁ, M; VÝROST, J. Sociálne procesy a osobnosť 2014: Človek a spoločnosť. 17 (1). 275-286. ISBN 978-80-89524-18-1
 • KUSÝ, P. 2015. Interpersonálna teória hudby a hudobná mediácia u detí. In KRAJČÍ, P. & PRIESTEROVÁ, K. 2015. Dimenzia muzikoterapie v praxi, výskume a edukácii. Bratislava: IRIS, pp. 166-172. ISBN 978-80-89726-32-5
 • BRESTOVANSKÝ, M; SÁDOVSKÁ, A; KUSÝ, P. & PODMANICKÝ, I. 2015. Charakteristiky hodnotenia a sebahodnotenia prosociálneho správania u žiakov piatych a šiestych ročníkov vybraných základných škôl. Studia Paedagogica. Vol. 20, no. 1. pp. 67-83. ISSN 1803-7437