Služby

Individuálne sedenia

  • Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti rozvoja osobnosti, spoločenského správania, zdravého životného štýlu a medziľudských vzťahov.
  • Tréningové, poradenské a konzultačné služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov
  • Terapeutická činnosť (využitie expresívnych prístupov – muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie) u detí, dospievajúcich a dospelých.

Skupinové sedenia

  • Skupinové konzultačné, poradenské služby v oblasti osobnostného rozvoja, problematiky spoločenského správania, zdravého životného štýlu a medziľudských vzťahov.
  • Tréningové a podporné programy v oblasti rozvoja ľudských zdrojov.
  • Tréning na zlepšovanie sociálnych a komunikačných zručností (sociálno-psychologický výcvik, asertívny tréning atď.).

Vzdelávacia činnosť

  • Organizovanie kurzov, školení, seminárov a zážitkových workshopov v oblasti osobnostného rozvoja, problematiky spoločenského správania a zdravého životného štýlu.
  • Vzdelávacie zážitkové workshopy k rôznym oblastiam (napr. práca so snami v pomáhajúcich profesiách; relaxačné techniky; expresívne prístupy v pomáhajúcich profesiách; nácvik komunikačných zručností; riešenie konfliktných situácií; podpora a rozvoj tvorivosti; práca s hudbou v pomáhajúcich profesiách, psychohygiena v pomáhajúcich profesiách atď.)